Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ!

Η Εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι μόδα, είναι προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον, είναι εσωτερική ανάγκη του ατόμου, είναι τόσο φυσική και απαραίτητη όσο η αναπνοή όπως λέει ο Rogers.
Οι συνεχείς κοινωνικές, πολιτικές, και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν
τη δομή, υφή, και τη λειτουργία της κοινωνίας και οδηγούν ενίοτε σε απαξίωση και ανεπάρκεια της υπάρχoυσας γνώσης. Έτσι δημιουργείται η επιθυμία και ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης ούτως ώστε η γνώση να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβολές και στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε ατόμου. Η δια βίου εκπαίδευση θεωρείται και ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδης ανάγκη σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Οι ενήλικες αντιμετωπίζονται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ως άτομα ώριμα, υπεύθυνα, ικανά, πεπειραμένα και ολοκληρωμένα. .
Σε ότι αφορά τον όρο ≪ενήλικος≫, ο Rogers (1999) επισημαίνει ότι δεν ορίζεται από κάποια συγκεκριμένη ηλικία, αφού η απόκτηση των δικαιοπρακτικών δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων ποικίλλει ανά χώρα. Είναι συνάρτηση περισσότερο του βαθμού των χαρακτηριστικών της ενηλικιότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) η ωριμότητα, κατά την οποία παρατηρείται αξιοποίηση των ικανοτήτων μας β) η σωστή γνώση και κρίση για τον εαυτό μας και τους άλλους και γ) η αυτονομία, η υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων και η εκούσια συμπεριφορά. Κατά το Rogers(1999), τα προγράμματα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι σκόπιμο να επιδιώκουν την ενίσχυση και προώθηση αυτών των χαρακτηριστικών της ενηλικιότητας. Οι ενήλικες παρακολουθούν το πρόγραμμα συνειδητά, με σκοπό να επιτύχουν κάποιο μαθησιακό στόχο και συνήθως τα άτομα που παρακολουθούν τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να έχουν λιγότερο σαφείς επιδιώξεις από τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τις θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι ενήλικες διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα και ενίοτε παγειωμένα χαρακτηριστικά όπως διαμορφωμένη προσωπικότητα, βιωματικές εμπειρίες και τάση να αυτοκαθορίζονται, καθώς επίσης έχουν συγκεκριμένες ανάγκες περιορισμένο χρόνο και διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης, τα οποία περιορίζουν ή εμποδίζουν την πορεία τους προς αυτήν. Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν τόσο τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, όσο και την ίδια τη μάθηση, γιατί σε ένα βαθμό καθορίζουν τη στάση του ενήλικου απέναντι στη γνώση, αλλά και απέναντι στην πραγματικότητα γενικότερα.
Σύμφωνα με τις θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, τα άτομα προκειμένου να εμπλακούν σε συμμετοχή πρέπει να συνειδητοποιούν τη σκοπιμότητα αυτής της κίνησης. Είναι αναγκαία η κατεύθυνση ενός στόχου ή μιας ανάγκης που να τους οδηγεί σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα όσο πιο συνειδητή είναι αυτή η ανάγκη η οποία μπορεί να συνδέεται με την επαγγελματική, κοινωνική ή προσωπική τους ζωή, τόσο πιο έντονο είναι το κίνητρο για συμμετοχή στη μάθηση. Υποστηρίζεται βέβαια, ότι πιο ισχυρά κίνητρα για τους ενήλικες είναι τα εσωτερικά τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και τη βελτίωση της ζωής τους
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι δεν έχουν ούτε την ίδια διανοητική ευελιξία, ούτε τον ίδιο ιδεαλισμό, ούτε την ίδια ικανότητα προσαρμογής όπως στην περίπτωση ενός παιδιού ή ενός εφήβου. Οι ενήλικες έρχονται στην εκπαίδευση εκούσια, αλλά αυτή η θέληση στην πορεία μπορεί να ατονήσει για αυτό χρειάζονται εμψύχωση, παρακίνηση και υποκίνηση από όλα τα επικοινωνούντα με αυτούς μέρη κατά τη διάρκεια των οργανωμένων σπουδών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου